RENOKOV 2v1 antikorózna farba na kov

Kód:
791
EAN:
8584075005112
Výrobca:
slovenský výrobok najpredávanejšie

základná a vrchná syntetická antikorózna farba v jednom na kov, oceľ a zoxidovaný pozink v interiéri aj exteriéri. Používa sa na obnovu starších aj čiastočne skorodovaných náterov kovu ale aj na nové neošetrené kovové povrchy. Zobraziť celý popis

Vzorkovník
Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
6,62 € s DPH
5,52 € bez DPH

Popis výrobku

RENOKOV 2v1 je základná a vrchná syntetická antikorózna farba v jednom na kov, oceľ a zoxidovaný pozink v interiéri aj exteriéri. Používa sa na obnovu starších aj čiastočne skorodovaných náterov kovu ale aj na nové neošetrené kovové povrchy. 

Použitie:
Kov - všetky kovové a oceľové povrchy, starší pozink, na strechu, plot, bránu, zábradlie, klampiarske konštrukcie, zvody, ríny a pod.

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
základná aj vrchná farba v jednom (2v1)
antikorózna
pre obnovu starších, aj čiastočne skorodovaných kovových predmetov
vysoká odolnosť

Výdatnosť:
8 - 12m2/kg na jednu vrstvu

Výdatnosť z 1 balenia:
0,75kg - 6 až 9 m2 v jednej vrstve
2,5kg - 20 až 30 m2 v jednej vrstve
10kg - 80 až 120 m2 v jednej vrstve

Riedenie:
neriedi sa

Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Zasychanie:
minimálne 12 hodín

Odtieň:
šedý 0111
zelený 0530
hnedý 0230
červenohnedý 0840
červený 0830
čierny 0199
antracit

Vzhľad:
hladký matný až pololesklý

Balenie:
0,75kg , 2,5kg , 10kg

Návod na použitie:
Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, prachu a nečistôt. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri nátere väčších plôch zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Prípravok sa nanáša v 2 vrstvách, v intervale min. 12 hodín medzi jednotlivými vrstvami pri teplote 20 - 25o C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.


Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 - H226
Asp. Tox.1 - H304
STOT SE 3 - H336
Aquatic Chronic2 - H411

Prvky označovania
Výstražný piktogram

   

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje:
uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký Obsahuje butanón-oxím; kobaltium-bis(2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu. (Kat.A/i) Špeciálne jednozložkové látky OR Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,480 kg/kg výrobku Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,410 kg/kg výrobku Hustota zmesi: min. 1,0 g/cm3 Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 52 %

Iná nebezpečnosť:
neuvedená

Parametre výrobku

  • Balenie : 10kg, 2.5kg, 0.75kg
  • Odtieň : hnedý, zelený, červenohnedý, červený, čierny, šedý
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, najpredávanejšie
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér
  • Zloženie farby : syntetická

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info