Korozal 3v1

Kód:
7419
EAN:
8584075012585
Výrobca:

základná a vrchná farba v jednom na nátery kovových povrchov v interiéri aj exteriéri. Taktiež sa dá použiť na nátery dreva, betónu a iných minerálnych materiálov. Ideálna na nové nátery ale aj obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov a zoxidovanú pozinkovanú oceľ. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
9,67 € s DPH
8,06 € bez DPH

Popis výrobku

Korozal 3v1 je základná a vrchná alkydová farba v jednom na nátery kovových povrchov v interiéri aj exteriéri. Taktiež sa dá použiť na nátery dreva, betónu a iných minerálnych materiálov. Ideálna na nové nátery ale aj obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov a zoxidovanú pozinkovanú oceľ.

Korozal 3v1 spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného lesklého emailu.

Použitie:
kov a starší pozink
drevo
betón nie pochôdzny
minerálne podklady

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
vysoká elasticita náteru
dokonalá priľnavosť k podkladu
vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
dlhá životnosť náteru

Výdatnosť:
9 - 12 m2/l na jednu vrstvu

Riedenie:
Riedidlo S6006 ( aplikácia štetcom alebo valčekom )
Riedidlo S6001 (aplikácia striekaním )

Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Zasychanie:
proti prachu - 30minút
na dotyk - 5 hodín
pretierateľné - 12 hodín
úplné vytvrdnutie - 5 až 6 dní

Odtieň:
RAL 1015 béžový, RAL 1023 žltý, RAL 3000 červený, RAL 5015 modrý, RAL 6001 svetlozelený, RAL 6005 tmavozelený, RAL 7001 svetlošedý, RAL 7012 šedý, RAL 7016 antracit, RAL 8011 hnedý, RAL 8017 tmavohnedý, RAL 9003 biely, RAL 9005 čierny, Medený

Odtiene RAL sú v lesklom prevedený, medený odtieň je v pololesklom prevedení

Balenie:
0,75l / 2,5l

Návod na použitie:
Príprava podkladu

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, nesúdržných vrstiev a iných nečistôt. Povrch sa odporúča očistiť na stupeň 2 – 3, alebo na stupeň Sa 2 ½.
nové, čisté povrchy bez náteru: odmastenie povrchu s použitím napr. technického benzínu alebo acetónu. V tomto prípade nie je potrebná aplikácia základného náteru.
staré popraskané, nesúdržné povrchy: hrubé nečistoty ako zvyšky starých náterov, odlupujúca sa hrdza je potrebné ručne alebo mechanicky úplne odstrániť (brúsením).
staré súdržné povrchy: staré, dobre priľnuté povrchy je potrebné zdrsniť na zlepšenie priľnavosti. Pred aplikáciou nového náteru odporúčame vykonať skúšku kompatibility so starým náterom na menšej ploche.

Príprava náterovej hmoty
Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Prípadná šupa na povrchu nie je závadou výrobku. Šupu pred použitím celú odstráňte. Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

Podmienky pri aplikácií
Teplota okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5°C a teplota podkladu musí byť najmenej 3 stupne nad rosným bodom. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Optimálna teplota pri nanášaní je 17 až 25 °C s relatívnou vlhkosťou 40 – 70 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pri nanášaní nesmie dochádzať k oroseniu podkladu, pretože môže dôjsť k zmatneniu náteru a zníženiu antikoróznej ochrany. Neodporúča sa natierať počas horúcich a daždivých dní.

Aplikácia
Náter sa nanáša zvyčajne v 2 až 3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 12 hodinách. Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie Medený odtieň z hľadiska estetického vzhľadu odporúčame aplikovať striekaním.

Čistenie použitého náradia
odporúča sa očistiť riedidlom S6006, S6001, C6000


Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Flam. Liq. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1B - H317
Aquatic Chronic 3 - H412

Prvky označovania
výstražný piktogram

 

výstražné slovo: POZOR

Výstražné upozornenie:
H226 - Horľavá kvapalina a pary
H315 - Dráždi kožu
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné upozornenie:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi

Obsahuje:
morfolín-4-karbaldehyd, ftalanhydrid. (Kat. A/i): Špeciálne jednozložkové náterové látky OR. Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l. Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 480 g/l. Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,460 kg/kg výrobku. Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,460 kg/kg výrobku. Hustota zmesi: min. 1,1 g/cm3 Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 62 %

Iná nebezpečnosť: Neuvedená

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info