CHEMOPUR RW U 2094 - 2v1 základná a vrchná polyuretánová polomatná farba

Kód:
miesanie7
Výrobca:
slovenský výrobok

základná a vrchná polyuretánová dvojzložková polomatná farba ​v jednom na kov (okná, dvere, zárubne, regále, police, plot, bránu, zábradlie), oceľové konštrukcie, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky (traktory, vlečky, ...) tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 - C5 a na náter vyzretých betónových podkladov ako vrchný krycí náter po vykonaní penetrácie a podkladového náteru. Zobraziť celý popis

Balenie
Odtieň RAL

Odtieň RAL

Dostupnosť: Vyberte si variantu!
13,22 € s DPH
11,02 € bez DPH

Popis výrobku

U 2094 CHEMOPUR RW je základná a vrchná polyuretánová dvojzložková polomatná farba v jednom na kov (okná, dvere, zárubne, regále, police, plot, bránu, zábradlie), oceľové konštrukcie, opravy oceľových konštrukcií, železničných vagónov a inej dopravnej techniky (traktory, vlečky, ...) tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4 - C5 a na náter vyzretých betónových podkladov ako vrchný krycí náter po vykonaní penetrácie a podkladového náteru. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Použitie:
kov
betón

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
vhodný pre náročné priemyselné aplikácie
vhodný pre dopravnú techniku oceľových a železných povrchov
2v1 vrchná aj základná farba v jednom
je vhodný na tryskaním upravený podklad
je vhodný pre extrémne agresívne korózne prostredie
vytvára polomatný povrch

Výdatnosť:
cca 12m2/l v jednej vrstve pri hrúbke filmu 40 μm

0,8l = 9,6 m2 v jednej vrstve z 1 balenia
4l = 48 
m2 v jednej vrstve z 1 balenia
8l = 96 
m2 v jednej vrstve z 1 balenia

Zasychanie:
na dotyk 3 hodiny
pretieranie po 24 hodinách

Riedenie:

  Riedidlo U6051 

Aplikácia štetcom: 0 - 10% riedidla U6051
Aplikácie valčekom: 0 - 2% riedidla U6051
Aplikácia nízkotlakovým striekaním: 10 - 15% riedidla U6051 , tryska 1,4 - 1,8mm, tlak 0,3 - 0,4 MPa
Aplikácia bezvzduchové striekanie: 0 - 5% riedidla U6051, tryska X11 - 15 , tlak 18 - 20 MPa

Tuženie: (tužidlo nie je súčasťou farby - treba dokúpiť zvlášť podľa objemu farby)

  U7081 TVRDIACA PRÍSADA

Pomer tuženia: 4:1 (farba : tvrdiaca)

CHEMOPUR RW U2094Tvrdiaca prísada U7081
0,8l0,2l
4l1l
8l2l

Nanášanie:
štetec, valček, striekanie

Odtieň:
Vzorkovnica RAL
RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, 6034, 6037, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Vzhľad náteru:
polomatný

Balenie:
0,8l / 4l / 8l


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram

 CHS 02

 CHS 07

 CHS 08

 CHS 09

Výstražné slovo
POZOR 

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. 

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom 

Iná nebezpečnosť nie je známa

Parametre výrobku

  • Balenie : 4l, 0.8l, 8l
  • Odtieň : béžový, žltý, oranžový, červený, fialový, ružový, modrý, zelený, šedý, hnedý, čierny, strieborný
  • Odtieň RAL : RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018
  • Špecifikácia : slovenský výrobok
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér
  • Zloženie farby : polyuretánová

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info