Protiplesňová penetrácia 2v1

Kód:
6557
Výrobca:
slovenský výrobok

špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch. Protiplesňová penetrácia obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne. Má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť a vyznačuje sa dokonalým zmáčaním a kotvením na podklad. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
4,43 € s DPH
3,69 € bez DPH

Popis výrobku

Protiplesňová penetrácia Color company je špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch. Protiplesňová penetrácia obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne. Má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť a vyznačuje sa dokonalým zmáčaním a kotvením na podklad. Penetrácia je vysoko kvalitný náter určený na spevnenie a stabilizáciu všetkých savých minerálnych podkladov ako sú cementové povrchy, murivo, vyrovnávacie a sanačné omietky, sadrokartón, porobetón, všetky betónové povrchy, a iné pórovité materiály. Je určená na zjednotenie a obmedzenie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje priľnavosť ďalších materiálov, má funkciu adhézneho mostíka pre ďalšie ochranné vrstvy ako napríklad vodouriediteľné farby, fasádne hmoty, tmely, samonivelačné a hydroizolačné stierky. Možno ju použiť samostatne na zamedzenie prieniku vody do podkladu a na oživenie vzhľadu povrchu prírodných aj umelých kameňov, tehál a rôznych obkladov

Použitie:
všetky steny v interiéri

Oblasť použitia:
interiér

Vlastnosti:
obmedzuje nasiakavosť a tvorbu plesní
zvyšuje priľnavosť ďalších materiálov
paropriepustná

Výdatnosť:

RiedenieVýdatnosťPovrch
1:1 (penetrácia : voda)25 - 50m2vysoko nasiakavé povrchy
neriedenácca 10 - 12m2málo nasiakavé povrchy

Riedenie:
vodou

Nanášanie:
štetcom, valčekom

Zasychanie:
3 - 6 hodín v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu

Odtieň:
bezfarebný

Balenie:
1l / 5l

Návod na použitie:
Povrch musí byť pred aplikáciou súdržný, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. Nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery, zvetralý a poškodený podklad je nutné odstrániť. Aplikuje sa pri teplote od 5⁰C do 30⁰C. Aplikácia: penetráciu odporúčame aplikovať valcom alebo štetcom. Nanáša sa v jednej vrstve. Riedi sa v pomere 1:1 s vodou, prípadne neriedená. Pred použitím premiešať. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikácia ďalších materiálov je možná po dokonalom zaschnutí, ktoré závisí od poveternostných podmienok, spravidla 3 až 6 hodín. Preschnutie podkladu je možné urýchliť zvýšením teploty a intenzívnym vetraním.


Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412 

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16. 

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania
Výstražný piktogram

 

Výstražné slovo
Pozor 

Nebezpečné látky
tiabendazol (ISO) oktilinón (ISO) reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

Výstražné upozornenia
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Parametre výrobku

  • Balenie : 5l, 1l
  • Odtieň : bezfarebný
  • Špecifikácia : slovenský výrobok
  • Použitie : interiér

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 10:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info