PLESNISTOP

Kód:
2417
EAN:
8585018502194
Výrobca:
slovenský výrobok

protiplesňový vysoko účinný bezchlórový prostriedok je určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných maliarskych, interiérových aj exteriérových farieb, maliarskych zmesí a minerálnych stavebných omietok, ktoré sú určené na ochranu muriva, betónových plôch a pod. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
4,80 € s DPH
4,00 € bez DPH

Popis výrobku

protiplesňový vysoko účinný bezchlórový prostriedok je určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných maliarskych, interiérových aj exteriérových farieb, maliarskych zmesí a minerálnych stavebných omietok, ktoré sú určené na ochranu muriva, betónových plôch a pod. Plesnistop je kompatibilný so všetkými akrylátovými, silikónovými aj silikátovými hmotami. Je to preventívny a dlhodobo účinne pôsobiaci prostriedok proti hubám, plesniam, riasam a lišajníkom. Prípravok je určený do vlhkých priestorov ako sú pivnice, kúpeľne, práčovne a pod.

Spotreba:
10 - 12 m2/l

Odtieň:
bezfarebná priehľadná kvapalina

Balenie:
0,5l rozprašovač, 1l a 5l

Návod na použitie:
Použitie je jednoduché - napadnuté miesta natrieme alebo nastriekame prípravkom a necháme ho pôsobiť 24 hodín. Na druhý deň je pleseň zničená a zo steny ju možno mechanicky odstrániť.

Pleseň pred použitím PlesniStopu neodstraňujte, pretože by uvoľnené výtrusy mohli zapríčiniť jej ďalšie šírenie. Takto ošetrený podklad sa môže natrieť bežnými maliarskymi prípravkami. Ak maliarske prípravky neobsahujú účinnú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu plesní, doporučuje sa vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo môžete Plesnistop primiešať do maliarskej zmesi v pomere 1:20.


Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


Klasifikácia podľa Nariadenia ES č.1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
 GHS 07

Skin Irrit. 2   H315 Dráždi kožu
Eye Irrit. 2    H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy
 GHS 07

Výstražné slovo Pozor 

Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Iná nebezpečnosť
PBT: Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB: Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Parametre výrobku

  • Balenie : 5l, 1l, 0.5l
  • Špecifikácia : slovenský výrobok
  • Použitie : interiér/exteriér
  • Pochôdznosť : Nie

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 10:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info