PREDAJ SKONČIL - SANAFIX PLUS

Kód:
4701
EAN:
8581101045463
Výrobca:
PREDAJ SKONČIL - SANAFIX PLUS
Je nám ľúto, ale predaj už skončil
slovenský výrobok

biocídny prípravok na zamedzenie tvorby rias a plesní na povrchu náteru. Zobraziť celý popis

Popis výrobku

používa sa ako dodatočná prísada do náterových látok na steny v exteriéri a interiéri ako preventívna ochrana náteru pred riasami a plesňami. Doporučuje sa pridávať do farby iba v prípade, že steny sú vystavené zvýšenému riziku tvorby rias alebo plesní, napr. blízkosť vodnej plochy, lesného porastu, extrémnym poveternostným podmienkam alebo povrch stien bol už intenzívne kontaminovaný mikroorganizmami.

Použitie:
- steny (ako prísada do maliarskych farieb)

Vlastnosti:
vhodný pre interiér / exteriér
pre steny a fasády, ktoré sú vystavené zvýšenému zaťaženiu
preventívne chráni náter pred riasami a plesňami

Dávkovanie:
5 - 10ml prípravku na 1l farby

Odtieň:
bezfarebný
Balenie:
100ml

Návod na použitie:
Sanafix plus v obale pred použitím premiešame potrasením a doporučené množstvo dobre zamiešame do farby. Prípravok biocídu neovplyvní úžitkové ani aplikačné vlastnosti farby. Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Farba nie je určená na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery detského nábytku a hračiek.

Doporučení stav podkladu:
suchý, čistí, zbavení rias a plesní


Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


Klasifikácia podľa Nariadenia ES č.1272/2008 (CLP)
Akútna toxicita orálna, kategória nebezpečnosti 4
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram

 GHS 07

 GHS 09

Výstražné slovo
POZOR

Výstražné upozornenia
H 302 Škodlivý po požití.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/. 

Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Terbutryn

Parametre výrobku

  • Balenie : 100ml
  • Špecifikácia : slovenský výrobok

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info