SANOPAM

Kód:
5575
Výrobca:
slovenský výrobok

vysoko účinný širokospektrálny výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, omietke, fasáde, strechách, zámkovej dlažbe alebo iných kontaminovaných plochách. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
4,85 € s DPH
4,04 € bez DPH

Popis výrobku

SANOPAM je vysoko účinný širokospektrálny výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, omietke, fasáde, strechách, zámkovej dlažbe alebo iných kontaminovaných plochách. Biocídny výrobok používajte bezpečne! 

Použitie:
steny, murivo, omietky, strechy, zámková dlažba a pod.

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií

Výdatnosť:
100 - 200ml na 1m2 v závislosti od savosti a miery napadnutia podkladu.

Riedenie:
neriedi sa

Nanášanie:
štetcom alebo valčekom
na ťažko dostupné miesta použite rozprašovač

Odtieň:
bezfarebný

Balenie:
0,5l / 1l / 5l

Návod na použitie:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Prípravok sa najlepšie nanáša štetcom alebo valčekom. Na lokálne alebo málo dostupné členité podklady aplikujte rozprašovačom.

Pred aplikáciou biocídneho výrobku je nutné napadnutý povrch mechanicky zbaviť nadmerných porastov a nečistôt mokrou cestou. Najlepšie vysokotlakovým umytím, prípade pri menších plochách kefou a vodou a následne nechať dobre vyschnúť. Pred samotnou aplikáciou Sanopamu musí byť povrch dôkladne preschnutý, aby prípravok prenikol hlboko do podkladu a mohol tak zlikvidovať podhubie a korienky. Sanopam sa aplikuje neriedený na suchý povrch, až do dôkladného presýtenia podkladu. Takto ošetrenú plochu je možné ihneď po zaschnutí ďalej povrchovo upravovať. Maximálny účinok dosahuje po 24 hodinách. Najdlhšie však do 30 dní doporučujeme ošetrený povrch upraviť náterom s dostatočnou fungicídnou prísadou. Ak sa ošetrujú múriky, náhrobky, zámková dlažba, sochy a podobne, ktoré sa neplánujú ďalej povrchovo upravovať, nie je nutné mechanické čistenie podkladov. Odumreté časti budú postupne odplavené/odstránené vplyvom poveternosti (dážď).

Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/495/D/16/CCHLP
Forma biocídneho výrobku: vodná disperzia s charakteristickou vôňou.
Čas potrebný na biocídny účinok minimálne 12 hodín.
Obsahuje účinnú látku didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (EC číslo 230-525-2) 20g/kg.


Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


Klasifikácia podľa Nariadenia ES č.1272/2008 (CLP)
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Skin Irrit.2, H315 Dráždivosť pre kožu, kategória 2

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Nie sú známe. 

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie ľudí
Dráždi kožu.

Výstražný piktogram:

Výstražné slovo:
POZOR

Výstražné upozornenia:
H315 Dráždi kožu. 

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.

Doplňujúce vety:
EUH 208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Doplňujúce informácie na etikete:
Biocídny výrobok, používajte ho bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale.
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/495/D/16/CCHLP
Forma biocídneho výrobku: vodná disperzia s charakteristickou vôňou.
Čas potrebný na biocídny účinok min. 12 hodín
Obsahuje účinnú látku didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (EC číslo 230-525-2) 20 g/kg. 

VOC-kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: <30 g/l. 

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

Parametre výrobku

  • Balenie : 5l, 1l, 0.5l
  • Špecifikácia : slovenský výrobok
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 10:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info