Amonn Amotherm Wood TOP WSB Ochranný lak

Kód:
7570
Výrobca:

používa sa ako vrchný ochranný protipožiarny lak na drevo, ktoré je natreté protipožiarnym náterom Amonn Amotherm Wood WSB. Ochranný lak je neoddeliteľnou súčasťou protipožiarneho systému na ochranu dreva pred požiarom. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
0,00 € s DPH
0,00 € bez DPH

Popis výrobku

Amonn Amotherm Wood TOP WSB Ochranný lak používa sa ako vrchný ochranný protipožiarny lak na drevo, ktoré je natreté protipožiarnym náterom Amonn Amotherm Wood WSB. Ochranný lak je neoddeliteľnou súčasťou protipožiarneho systému na ochranu dreva pred požiarom.

Technická špecifikácia ochranného systému náterov na drevo spĺňa požiadavky:

  • Reakcia na oheň

Protipožiarny náter Amotherm wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 – časť 1

Vrchný lak má samozhášací účinok, na základe testov podľa európskej normy EN13501 – časť 1

Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných výrobkov vystavených tepelnému poškodeniu jedným horiacim prvkom

  • Odolnosť voči ohňu

Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7


1. krok - Protipožiarny náter 2. krok - Vrchný ochranný lak
Názov výrobku Amotherm wood WSB Amotherm wood TOP WSB
Charakteristika výrobku jednozložkový produkt jednozložkový produkt
Odtieň bezfarebný bezfarebný matný
Hrúbka náteru 1,35 +- 0,05 g/cm3 0,90 +- 0,02g/cm3
Viskozita tixotropný náter tixotropný náter
Obsah sušiny 64 - 66 % 43 - 45 %
Doba schnutia 12 - 24 hodín na povrchu 4 - 6 hodín na povrchu
24 - 48 hodín do hĺbky 24 - 36 hodín do hĺbky
Otvorený čas náteru môže byť natretý po 24 hodinách
Uskladnenie 1 rok v originálnych obaloch 1 rok v originálnych obaloch

Pre viac informácií si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Oblasť použitia:
interiér

Použitie:
Drevo - na drevené povrchy, ktorú sú natreté protipožiarnym náterom Amonn Amotherm Wood WSB

Vlastnosti:
pôsobením ohňa náter vytvára penu
jednoduchá aplikácia

Výdatnosť:
Reakcia na oheň EN13501-1
100g/m2

Odolnosť voči ohňu
100g/m2

Ak potrebujete poradiť ohľadom spotreby materiálnu stiahnite si Dotazník k produktu v sekcii Na stiahnutie.

Riedenie:
neriedi sa

Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Zasychanie:
4 až 6 hodín na povrchu
24 až 36 hodín do hĺbky

Odtieň:
bezfarebný

Balenie:
5kg

Návod na použitie:
Náter sa aplikuje na surové drevo. Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt. Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%. Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja pieskovaním alebo hlbokým brúsením. V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke. Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu. Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.

Protipožiarny náter v prípade potreby môžete zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania. Teplota vody nesmie byť nižšia ako 150C.

Protipožiarny náter, aj vrchný náter môžete aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom. Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm wood WSB je priemerná spotreba približnej 180 -200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil samočistiaca tryska (0,30 – 0,40 mm), 3/8 prívodná hadica. Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín. Odporučená aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie. Nátery neaplikujte pri daždi, hmle alebo vysokej vlhkosti. Pri nedodržaní podmienok náter schne veľmi pomaly. V prípade, že je prostredie pri aplikácie príliš chladné a mokré, povrch môže zostať gumovitý s mliečnym vzhľadom, avšak tieto negatívne estetické vplyvy neovplyvňujú správanie sa ochranného náteru pri požiari, teda nezníži sa účinnosť náteru. Protipožiarny náter Amotherm wood WSB má po aplikácií zväčša mliečny vzhľad, po vyschnutí sa náter stane priesvitným, čo indikuje, že náter je suchý a môže sa aplikovať ďalší náter. Pred aplikáciou vrchného ochranného laku Amotherm wood TOP WSB je povrch dreva po aplikácií protipožiarneho náteru Amotherm wood WSB jemne lepivý, čo je prirodzený efekt a na takýto lepivý povrch sa aplikuje vrchný lak Amotherm wood TOP WSB. Po najmenej 24 hodinách aplikujte vrchný lakový náter v jednej vrstve buď štetcom, valcom alebo tlakovým striekaním vo vrstve 100 – 120 g/m2


Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary. 

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania
Výstražný piktogram

  

Výstražné slovo: Pozor

Nebezpečné látky
butyl-acetát Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie očí pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info