HYDROBAN farba na betón

Kód:
2879
EAN:
8584075008472
Výrobca:
slovenský výrobok najpredávanejšie

protiprašný a ochranný náter na betón a betónové plochy ale aj na nátery kovu a dreva v interiéri aj exteriéri. Zobraziť celý popis

Vzorkovník
Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
5,57 € s DPH
4,64 € bez DPH

Popis výrobku

HYDROBAN sa používa ako protiprašný a ochranný náter na betón a betónové plochy ale aj na nátery kovu a dreva v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodný na nátery plaveckých bazénov.

Použitie:
Betón -
betónové plochy, podlaha v garáži, pivničné priestory, skladové priestory, výrobné haly
Kov - všetky kovové povrchy ošetrené základnou farbou
Drevo - všetky drevené povrchy

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
ochranný a protiprašný náter na betónové plochy
odolný voči vode a vlhkosti
obsahuje UV filter

Výdatnosť:
4 - 8m2/kg pri jednej vrstve závisí od kvality a druhu povrchu

Výdatnosť z 1 balenia:
0,75kg - 3 až 6 m2 v jednej vrstve
2,5kg - 10 až 20 m2 v jednej vrstve
5kg - 20 až 40 m2 v jednej vrstve
10kg - 40 - 80 m2 v jednej vrstve

Riedenie:
riedidlo S6005

Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Zasychanie:
12 až 24 hodín

Odtieň:
biely, svetlo šedý, šedý, červeno hnedý

Balenie:
0,75kg , 2,5kg, 5kg, 10kg

Návod na použitie:
Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote 10 ÷ 25 °C na čistý, suchý a vyzretý minerálny podklad. V prípade náterov veľkých plôch sa odporúča zliať obsahy všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Savé podklady (betón a omietka) penetrujte prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí sa nanáša náterová látka v 1 až 2 vrstvách, v intervale 12 – 24 hodín. Kovové konštrukcie je potrebné pred nanesením prípravku, mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí naniesť nezriedený Hydroban v 1 až 2 vrstvách. Hydroban nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a ropným produktom


Klasifikácia zmesi podľa Nariadeniq Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 - H226
Acute Tox. 4 (*) - H332
Acute Tox. 4 (*) - H312
Skin Irrit. 2 - H315

Prvky označovania
Výstražný piktogram

 

Výstražné upozornenie
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H315 Dráždi kožu

Bezpečnostné upozornenie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Obsahuje: xylén

Iná nebezpečnosť:
Kategória: A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky OR Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,460 kg/kg výrobku Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,420 kg/kg výrobku Hustota prípravku: min. 1,08 g/cm3 Obsah neprchavých látok – sušiny: min.45%

Parametre výrobku

  • Balenie : 5kg, 10kg, 2.5kg, 0.75kg
  • Odtieň : biely, okrový, šedý, zelený, červenohnedý
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, najpredávanejšie
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér
  • Pochôdznosť : Áno
  • Zloženie farby : syntetická

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info