CHEMOPUR E U 2081 - vrchná dvojzložková polyuretánová farba

Kód:
3491
EAN:
8581101046606
Výrobca:
slovenský výrobok Pre styk s potravinami

určená je ako vrchný náter na kovové podklady ako sú strechy, brány, ploty, nádrže, rôzne kovové konštrukcie, drevené a minerálne povrchy a všade tam, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná povrchová úprava a odolnosť náteru. Je schválená spolu so základnou farbou CHEMOPUR G U 2061 pre priamy styk s pitnou vodou a suchými potravinami. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
13,14 € s DPH
10,95 € bez DPH

Popis výrobku

CHEMOPUR E U 2081 je určená ako vrchný náter na kovové podklady ako sú strechy, brány, ploty, nádrže, rôzne kovové konštrukcie, drevené a minerálne povrchy a všade tam, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná povrchová úprava a odolnosť náteru. Je schválená spolu so základnou farbou CHEMOPUR G U 2061 pre priamy styk s pitnou vodou a suchými potravinami. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Použitie:
kov
drevo

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
vrchný lesklý náter na kovové predmety
vysoko kvalitná povrchová úprava
výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom
odolnosť voči chemikáliám

Výdatnosť:
9 - 12m2/kg na jednu vrstvu

Zasychanie:
na dotyk: 30 minút
pretieranie: 24 hodín

Riedenie:

  Riedidlo U6051

Aplikácia štetcom: 0 - 15% riedidla U6051
Aplikácia nízkotlakovým striekaním: 10 - 20% riedidla U6051 , tryska 1,8mm, tlak 0,3 - 0,4 MPa

Tuženie: (tužidlo nie je súčasťou farby - treba dokúpiť zvlášť podľa objemu farby)

  U7081 TVRDIACA PRÍSADA


Pomer tuženia:  4:1 (farba : tvrdiaca)

CHEMOPUR E U2081Tvrdiaca prísada U7081
0,8l0,2l
4l1l
8l2l


Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Balenie:
0,8l

Odtieň:
1000, 1010, 1100, 1999, 2430, 5765, 8185, 9110(strieborná)


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008

Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram

CHS 02

CHS 07

CHS 08

Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť nie je známa

Parametre výrobku

  • Balenie : 0.8l
  • Odtieň : biely, šedý, čierny, hnedý, zelený, bežový, červený, strieborný
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, Pre styk s potravinami
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér
  • Zloženie farby : polyuretánová

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info