Maston Seal Spray tekutá guma

Kód:
6604
EAN:
6412490035884
Výrobca:

tekutá guma, ktorá bola špeciálne vyvinutá na utesnenie prasklín, medzier a dier. Obsahuje takmer trojnásobok pevných látok v porovnaní s bežnými produktami. Práve preto náter rýchlo tesní, vytvára silnú vrstvu a dovoľuje nastriekať dostatok materiálu naraz bez plytvania času, kým predchádzajúca vrstva uschne. Tento všestranný náter môžete po uschnutí premaľovať akoukoľvek farbou. Svoju vynikajúcu pružnosť si zachováva aj pri zmenách teploty a UV žiarenia. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
11,55 € s DPH
9,63 € bez DPH

Popis výrobku

Maston Seal Spray je tekutá guma, ktorá bola špeciálne vyvinutá na utesnenie prasklín, medzier a dier. Obsahuje takmer trojnásobok pevných látok v porovnaní s bežnými produktami. Práve preto náter rýchlo tesní, vytvára silnú vrstvu a dovoľuje nastriekať dostatok materiálu naraz bez plytvania času, kým predchádzajúca vrstva uschne. Tento všestranný náter môžete po uschnutí premaľovať akoukoľvek farbou. Svoju vynikajúcu pružnosť si zachováva aj pri zmenách teploty a UV žiarenia.

Použitie:
utesňuje kov, vinyl, PVC, betón a iné povrchy
na strešnú krytinu, strešné okná, ventiláciu, kanalizáciu, potrubia alebo odkvapy

Oblasť použitia:
interiér / exteriér

Vlastnosti:
okamžite zastaví a utesní trhliny
poskytuje flexibilné vodotesné utesnenie
zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdze a korózii

Výdatnosť:
cca 0,5 - 1m2/500ml v štyroch vrstvách

Odtieň:
biely, čierny, šedý, hnedý, červený - terrakota

Balenie:
500ml sprej

Návod na použitie:
.


Klasifikácia látky alebo zmesi:
Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Flam. Aerosol 1, H222, H229; Aquatic Chronic 3, H412; Eye. Irrit.2, H319; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE3, H336.

Prvky označovania:
Výstražný piktogram (CLP)


Výstražné slovo (CLP)
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie (CLP):
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenie (CLP):
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/ aerosóly.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Obsahuje: Butanón (CAS: 78-93-3); Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické (CAS: 64742-49-0); Etylacetát (CAS: 141-78-6); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)

Ďalšia nebezpečnosť:
Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info