BIOZOR NORMÁL +

Kód:
5570
EAN:
8585027202528
Výrobca:
slovenský výrobok najpredávanejšie

určený na povrchovú úpravu omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu v interiéroch, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam. Biozor Normál + v kombinácii s Biozorom Pento + tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Náter je paropriepustný, vyznačuje sa vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Biozor Normál + je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch a pivniciach. Na základe Posúdenia bezpečnosti výrobku sa Biozor Normál + môže použiť na povrchovú úpravu aj v zdravotníckych zariadeniach a potravinárskych prevádzkach (pre nepriamy styk s potravinami). Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
6,85 € s DPH
5,71 € bez DPH

Popis výrobku

BIOZOR NORMÁL + je určený na povrchovú úpravu omietok, stierok, murív, sadrokartónu a betónu v interiéroch, kde zabezpečuje preventívnu ochranu proti plesniam. Biozor Normál + v kombinácii s Biozorom Pento + tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Náter je paropriepustný, vyznačuje sa vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Biozor Normál + je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch a pivniciach. Na základe Posúdenia bezpečnosti výrobku sa Biozor Normál + môže použiť na povrchovú úpravu aj v zdravotníckych zariadeniach a potravinárskych prevádzkach (pre nepriamy styk s potravinami). Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

Použitie:
steny v interiéri
omietky, stierky, murivo, sadrokartón, betón (nie pochôdzny)

Oblasť použitia:
interiér

Vlastnosti:
preventívna ochrana proti plesniam
paropriepustný
vysoká belosť a krycia schopnosť

Výdatnosť:
5 - 10m2/kg na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu

Riedenie:
vodou maximálne 10%

Nanášanie:
štetcom alebo valčekom

Zasychanie:
maximálne 12 hodín

Odtieň:
biely

Balenie:
0,8kg / 4kg / 7kg / 16kg / 25kg

Návod na použitie:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako 8°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Ošetrovaný povrch musí byť pevný a suchý. Nanáša sa štetcom alebo valčekom.

Podklad musí byť pred aplikáciou Biozoru Normál+ ošetrený Biozorom Pento+ podľa aplikačných predpisov. Nechať pôsobiť 24 hodín. Mechanicky očistiť. Dva až tri nátery Biozorom Normál +. Môže sa riediť vodou maximálne do 10%. Medzi jednotlivými vrstvami je technologická prestávka 2-6 hodín (pri teplote vzduchu a podkladu +20°C). Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

Forma biocídneho prostriedku: vodou riediteľná farba. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 2 hodiny po nátere finálnej vrstvy. 


Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


Klasifikácia podľa Nariadenia ES č.1272/2008 (CLP)
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky a účinky na ľudí
Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón a zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražný piktogram: Žiadne.
Výstražné slovo: Žiadne. 

Výstražné upozornenia:
H412-Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Doplňujúce vety o nebezpečnosti:
EUH 208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón a zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Doplňujúce informácie na etikete:
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/1/CCHLP
Forma biocídneho prostriedku: vodouriediteľná farba. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 2 h po nátere finálnej vrstvy. Obsahuje účinné látky tiabendazol (EC číslo 205-725-8) 2,4 g/kg a 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (EC číslo 247-761-7) 0,4 g/kg.
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/a
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

Parametre výrobku

  • Balenie : 4kg, 0.8kg, 7kg, 25kg, 16kg
  • Odtieň : biely
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, najpredávanejšie
  • Použitie : interiér
  • Zloženie farby : vodou riediteľná

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info