BIOZOR PENTO +

Kód:
5568
Výrobca:
slovenský výrobok najpredávanejšie

sanačný protiplesňový prostriedok na omietky, murivá, stierky, betóny s hĺbkovolikvidačnou a preventívnou účinnosťou. Je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskych prevádzkach. Ničí hlboko uložené podhubie. V kombinácii s Biozorom Normal + tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
3,99 € s DPH
3,33 € bez DPH

Popis výrobku

BIOZOR PENTO + je sanačný protiplesňový prostriedok na omietky, murivá, stierky, betóny s hĺbkovo likvidačnou a preventívnou účinnosťou. Je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskych prevádzkach. Ničí hlboko uložené podhubie. V kombinácii s Biozorom Normal + tvorí ucelený systém, ktorý zabezpečuje fungicídnu ochranu stien v interiéri. Biozor Pento + nie je vhodný na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

Použitie:
steny v interiéri
omietky, murivá, stierky a betóny

Oblasť použitia:
interiér

Vlastnosti:
hlboko likvidačný a preventívny účinok

Výdatnosť:
10 - 12m2/l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu

Riedenie:
Neriedi sa - dodáva sa v aplikačnej konzistencii

Nanášanie:
štetcom alebo valčekom poprípade rozprašovačom

Zasychanie:
maximálne 2 hodiny

Odtieň:
bezfarebný

Balenie:
1l / 5l / 10l / 0,5l a 1l s rozprašovačom

Návod na použitie:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Ošetrovaný povrch musí byť pevný a suchý. Nanáša sa štetcom alebo valčekom.

Povrch pred aplikáciou Biozoru Pento+ mechanicky nečistiť! Mechanické čistenie pred sanáciou by spôsobilo rozšírenie zárodkov do ovzdušia, čo by mohlo zapríčiniť opakovaný výskyt plesní. Biozor Pento+ sa aplikuje priamo na povrchy napadnuté plesňami. Po zaschnutí sanačného náteru a pôsobení minimálne 24 hodín sčernalé miesta mechanicky očistiť oceľovou kefou alebo špachtľou. Ak bolo miesto silne napadnuté alebo náterový systém aplikujete v priemyselných priestoroch je nutné vykonať ešte jeden náter Biozorom Pento+. Technologická prestávka po druhom nátere Biozorom Pento+ je 4 hodiny. Následne aplikovať dve až tri vrchné nátery Biozorom Normál+ predpísaným postupom, uvedeným pri tomto výrobku. Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

Forma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 hodiny po nátere finálnej vrstvy.Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


Klasifikácia podľa Nariadenia ES č.1272/2008 (CLP)
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.
Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.

Výstražný piktogram: Žiadny.
Výstražné slovo: Žiadne. 

Výstražné upozornenia:
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P260- Nevdychujte aerosóly.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu. 

Doplňujúce informácie na etikete:
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLP
Forma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnej vrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l. 

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB

Parametre výrobku

  • Balenie : 5l, 1l, 10l, 0.5l rozprašovač, 1l rozprašovač
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, najpredávanejšie
  • Použitie : interiér

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 10:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info